داشتم ميرفتم زير ماشين

من دیشب داشتم میرفتم زیر ماشین. یکدفه مادرم جیق زد. و ماشین بوق زد.

10 سال پیش