من دیشب داشتم میرفتم زیر ماشین. مادرم جیغ زد. و ماشین بوق زد. و من خیلی ترسیدم و گریه کردم.

10 سال پیش