نیومد

همه شبها باید یک کسی پیش من باشه. ولی امشب کسی نیومد. من از دست بابا و مامانم ناراحتم.

9 سال پیش